VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Petr Bartoš (IČ: 09847286) vztahující se na prodej a nákup zboží uskutečňovaný prostřednictvím internetového obchodu www.kruhdining.cz a objednávání a poskytování gastronomických služeb přes internetový obchod www.kruhdining.c

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále specifikovaných internetových stránek a poskytováním služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

2. Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb je Petr Bartoš (IČ: 09847286)

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák č. 89/2012 Sb., v platném znění) a je-li druhou smluvní stranou spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

4. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:

„Kruhem“ se rozumí projekt Petra Bartoše, který provozuje webové stránky a vystupuje dále jako prodávající a/nebo poskytovatel služby. 

„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si u Kruhu zákaznický účet a odebírá od Kruhu zboží nebo služby, případně odebírá od Kruhu zboží nebo služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.  

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytnutí Kruhu s Kruhem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek ve formátu PDF.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Kruhu či zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Kruhem archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

  

B. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI SLUŽEB 

I.

Kupní smlouva

1. Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách vyzývá Kruh zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Kruh projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem zaplacení objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Kruhem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Kupní smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.

II.

Dodací podmínky zboží

1. Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. V případě dodání pouze vstupenky nebo pouze poukazu je možné zvolit dodání e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Kruhu realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 – 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje Kruh. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé též návod na používání zboží v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Kruh je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišováno podle zvoleného způsobu dopravy.

4. Zákazníci mohou zvolit tyto způsoby dodání zboží:

Poštou nebo jinou přepravní službou – zboží je v takovém případě zasláno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to dle způsobu platby obyčejně či na dobírku. 

Osobní odběr – zboží je možné též vyzvednout osobně v některém z odběrných míst Kruhu, které zákazník zvolil v objednávce. Jediné odběrné místo je Kruh. 

III.

Platební podmínky zboží

1. Základním způsobem provedení platby je platba v převodem na účet.

 2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit.

3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Kruhu. Neposíláme dodací list.

4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

5. Způsoby plateb za zboží jsou tyto:

Platba v hotovosti – pouze při převzetí zboží při osobním odběru. 

6. Platbu je též výjimečně možné provést prostřednictvím platného poukazu. Zákazník je povinen se na tomto způsobu platby s Kruhem zvlášť dohodnout a uhradit případný nedoplatek (rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou zboží) některým ze způsobů platby dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.

IV.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

1. Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Kruhu nejpozději do 14. dne ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

 2. Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen zaslat na adresu Kruhu:

Petr Bartoš, Těšínská 853/8, Plzeň - Lobzy, 31200 

3. Zboží je spotřebitel povinen Kruhu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k Kruhu). Kruh má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  

4. Zaplacené finanční prostředky je Kruh povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem. 

5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Kruh vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 a § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

6. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: 

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Kruhu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s s jiným zbožím, 

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,  

na dodávku novin, periodik a časopisů, 

spočívajících ve hře nebo loterii. 

7. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky na Kruhy a na poukazy na Kruhy vztahující se k určitému termínu Kruhu.

8. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

9. Oznámení od odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku může spotřebitel učinit též prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

V.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kruhu

Kruh je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Kruh bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

C. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ KRUHU 

I.

Smlouva o poskytnutí Kruhu

1. Předmětem smlouvy o poskytnutí Kruhu je závazek Kruhu poskytnout zákazníkovi gastronomický zážitek v podobě předem domluvené služby.

2. Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí Kruhu se přiměřeně užije část B čl. I. těchto obchodních podmínek. 

II.

Vstupenky na Kruh – dodání a platba

1. Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na Kruhu prokázat platnou vstupenkou na Kruh.

2. Na způsob dodání vstupenky na Kruh se přiměřeně užije část B čl. II. těchto obchodních podmínek. Vstupenku na Kruh je též možné dodat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

3. Na způsob platby za poskytnutí Kruhu se přiměřeně užije část B čl. III. těchto obchodních podmínek. V ceně za poskytnutí Kruhu je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou Kruhu, resp. pokyny provozovatele Kruhu.

4. Cenu za poskytnutí Kruhu je možné též uhradit prostřednictvím poukazu. Rozdíl mezi hodnotou uplatněného poukazu a cenou Kruhu může být zákazníkem uplatněn jako záloha na další Kruh, případně lze v této výši zakoupit zboží prodávané Kruhem. Rozdíl v hodnotě poukazu a cenou absolvovaného Kruhu je nutné uplatnit v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu se rozdíl nezapočítává. Zákazník nemá nárok na vrácení rozdílu v penězích.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kruhu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně Kruhu. Osoba ve věku 16 let a mladší může být účastníkem Kruhu pouze v doprovodu plnoletého účastníka téhož Kruhu. 

2. Účastníci Kruhu mají povinnost pustit organizátory Kruhu do potřebných prostor

3. Účastníci Kruhu jsou povinni na počátku Kruhu informovat provozovatele Kruhu o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kruhu.

8. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím Kruhu označit  účastníky Kruhu (jménem, příjmením, bydlištěm, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní Kruhu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky Kruhu, kteří se zúčastní Kruhu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí Kruhu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

IV.

Zrušení a změna Kruhu

1. Kruh si vyhrazuje právo zrušit konání Kruhu, a to v těchto případech:

a) provozovatel Kruh nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení Kruhu;

b) v provedení Kruhu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Kruh, nedostatek speciálních surovin k provedení Kruhu atd.).

2. V případě, že Kruh zruší konání Kruhu zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.

3. V případě zrušení konání Kruhu je Kruh povinen nabídnout zákazníkovi účast na Kruhu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání Kruhu v náhradním termínu neodmítne ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení nabídky Kruhu, a to způsobem, kterým byla doručena nabídka ze strany Kruhu, má se za to, že účast na v náhradním termínu potvrzuje. V případě, že zákazník účast na konání Kruhu v náhradním termínu odmítl, zavazuje se Kruh ve lhůtě 10 pracovních dnů od odmítnutí náhradního termínu Kruhu zákazníkem vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí Kruh poníženou o storno poplatek vztahující se k náhradnímu termínu konání Kruhu, dle platných storno podmínek. V případě, že konání Kruhu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Kruh ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení Kruhu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí Kruhu.

4. Kruh si vyhrazuje právo změny méně než 50 % obsahu Kruhu bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. provozovatel Kruhu nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení Kruhu, nedostatek speciálních surovin apod.).

 5. Změny Kruhu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

V.

Storno podmínky

1. V případě, že zákazník či další účastníci Kruhu nemohou absolvovat Kruh, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Kruhu.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy 3 pracovní dny předem a má nárok na vrácení ceny Kruhu. V opačném případě nemá nárok na vrácení peněz. 

VI.

D. POUKAZY

1. Na uzavření smlouvy o koupi poukazu, dodání poukazu a platbě za poukaz se přiměřeně užijí čl. I. až III. části B těchto obchodních podmínek. Dodání poukazu je možné též v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

2. Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí Kruhu, případně nákupem zboží. Držitel poukazu nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.

3. Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu nemá držitel tohoto poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Kruh.

4. V případě, že to provozní situace Kruhu umožňuje, může prodloužit platnost poukazu, maximálně však jednou a maximálně o jeden měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za prodloužení poukazu je účtována jednorázová platba ve výši 1.000,- Kč. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny Kruhu písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

6. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy týkající se poukazu za podmínek dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek. Toto právo zaniká, byl-li poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kruhu či na úhradu kupní ceny za zboží.

7. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní ceny prostřednictvím poukazu či ke zrušení smlouvy o poskytnutí Kruhu, jehož cena byla hrazena prostřednictvím poukazu, dohodou ve smyslu čl. V. odst. 2 části C obchodních podmínek bude zákazníkovi vrácen poukaz v hodnotě, ve které bylo z poukazu na takovou cenu hrazeno, snížený o storno poplatky dle části C.  čl. V. odst. 2 obchodních podmínek a/nebo částky dle části B čl. IV. odst. 5 obchodních podmínek . V případě že bylo hrazeno z poukazu a zároveň penězi, uplatňuje Kruh svůj nárok na storno poplatky dle části C.  čl. V. odst. 2 obchodních podmínek a/nebo částky dle části B čl. IV. odst. 5 obchodních podmínek nejprve na část kupní ceny uhrazené penězi a teprve následně na hodnotu poukazu. Vrácený poukaz v aktuální hodnotě je možné opětovně použít od dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze strany Kruhu informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně uvedeném.  Poukaz, resp. peníze v souladu s tímto ustanovením se vrací zákazníkovi.

E. REKLAMACE

Reklamace Kruhu

1. Pro případ, že Kruh neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí Kruhu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady Kruhu reklamovat.

2. Pokud Kruh reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Kruh oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí Kruhu či vrácením ceny za poskytnutí Kruhu či bezplatným umožněním účasti na jiném Kruhu.

III.

Společná ustanovení

1. O reklamaci Kruh rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kruh se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy. Kruh vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Kruh vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Kruh spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 2. Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese Kruhu uvedené v čl. IV. odst. 2 části B těchto obchodních podmínek.

3. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Kruh nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I.

Ochrana osobních údajů

Kruh se jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s prodejem zboží, pořádáním Kruhů, prodejem dárkových poukazů, provozem webových stránek a e-shopu a v souvislostí s případnou další podnikatelskou činností, zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů v Kruhu, které jsou k dispozici na webových stránkách či v sídle Kruhu. 

II.

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.8.2021 a ruší platnost a účinnost všech předchozích obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici jako dokument na webových stránkách.